ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์
      บุคลากร


นางพัชรินทร์ บัวสนิท

ตำแหน่ง : ผอ.ศว.นว.
หน้าที่ : ผู้บริหาร
เบอร์โทร. : -

นายรักษก อภิวงค์คำ

ตำแหน่ง : รอง ผอ.ศว.นว.
หน้าที่ : ผู้บริหาร
เบอร์โทร. : -

นางวิภาวี นิธินันทน์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มอำนวยการและกลุ่มท้องฟ้าจำลอง
เบอร์โทร. : -

นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มวิชาการ
เบอร์โทร. : -

นายอภิชัย แดงดี

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ
เบอร์โทร. : -

ว่าที่ ร.ต.ราชันต์ ทองสัน

ตำแหน่ง : ครูผุ้ช่วย
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นางสาวเบญญพร หอมลออ

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายพายัพ แก้วนิคม

ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายสราวุธ จันทวงษ์

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นางสาวปาลจิรา ผดุงกรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายพิพัฒน์ ผึ้งพรรณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นางสาวณนนทพร แก้วหะวงษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นางสาวอำพร ท้วมนิ่ม

ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายอรรคพล วันจันนทร์

ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายเอกภพ อินคำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นางสาวนิศาชล อินหันต์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานธุรการ
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายอนันต์ จันทร์เถื่อน

ตำแหน่ง : คนสวน
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นางพัชรี คงหอม

ตำแหน่ง : พนังงานบริการ
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายสันติ นิ่มฟัก

ตำแหน่ง : พนังงานขับรถยนต์ราชการ
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -

นายอนงค์ อ่วมทอน

ตำแหน่ง : พนังงานขับรถยนต์ราชการ
หน้าที่ : -
เบอร์โทร. : -